Skip to main content

AVG en privacy

Psychologenpraktijk Snijders, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17260733, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe psychologenpraktijk Snijders met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Privacy Statement

TOEPASSING

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie psychologenpraktijk Snijders persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van psychologenpraktijk Snijders;
 • bezoekers van de website van psychologenpraktijk Snijders;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van psychologenpraktijk Snijders;
 • alle overige personen die met psychologenpraktijk Snijders contact opnemen of van wie
  psychologenpraktijk Snijders persoonsgegevens verwerkt.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Psychologenpraktijk Snijders verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
  digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
  andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
  verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van psychologenpraktijk Snijders zijn
  gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het
  eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door
  de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • zijn ingevoerd voor het gebruik van e-health
DOELEINDEN VERWERKING

Psychologenpraktijk Snijders verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
  werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
  betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.gerdysnijders.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
  worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
RECHTSGROND

Psychologenpraktijk Snijders verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
VERWERKERS

Psychologenpraktijk Snijders kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners
(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van psychologenpraktijk Snijders
persoonsgegevens verwerken. psychologenpraktijk Snijders sluit met verwerkers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Psychologenpraktijk Snijders deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de
behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Snijders deelt geen persoonsgegevens met derden voor
commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden
georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

DOORGIFTE BUITEN DE EER

Psychologenpraktijk Snijders geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt psychologenpraktijk Snijders ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

BEWAREN VAN GEGEVENS

Psychologenpraktijk Snijders bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. psychologenpraktijk Snijders hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar (voor 2020) en 20 jaar (na 2020) na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT

psychologenpraktijk Snijders kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van psychologenpraktijk Snijders gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

RECHTEN, VRAGEN EN KLACHTEN

U hebt het recht psychologenpraktijk Snijders te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met psychologenpraktijk Snijders door een e- mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop psychologenpraktijk Snijders persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met psychologenpraktijk Snijders door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).